19 15 Rose klein   19 16 Tiger klein   19 17 Dogs klein   19 18 Flamingos klein

19 19 Tree stump klein